بابا لنگ دراز عزیزم ، 

لطفا گاهی خودت را به نفهمیدن بزن و بگذار دوستت بدارم 

بعد از تو هیچکس الفبای روح و خطوط قلبم را نخواهد خواند 

نمیگذارم / نمیخواهم 

بابا لنگ درازِ من همین که هستی دوستت دارم 

حتی سایه ات را که هرگز به آن نمیرسم 

بابا لنگ دراز | جین وبستر


کلا زندگی رو میشه تو این خط آخر دید ...

سایه ای که هرگز به آن نمیرسی ... 

ولی من به سایه ات که هیچ به خودت هم میرسم (:

به سایه ات فکر میکنم روزها و شبها در کنارش زندگی میکنم 

به امید رسیدن به آن 

یادم باشد دوباره از سایه ام بنویسم ...