تابستان را بشنوید (:

تو چه میدانی را بشنوید (:

حسرت را بشنوید (:

قدیما را بشنوید (: