+اون دختره خیلی زشته چجوری دوست پسر داره؟

-شاید اون دختر شخصیت شگفت انگیز داره

و دوست پسرش یه احمق ظاهر بین مثل تو نیست (:  *

*از روی ظاهر قضاوت نکنیم ... لطفا