آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...

فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد پی نوشت : (شهریور)

شهریور عاشق اناربود 

اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 

آخر انار شاهزاده ی باغ بود 

تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 

می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 

اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 

نه شهریور به انار می رسید 

و نه انار می توانست شهریور را ببیند 

دانه های دلش خون شد و ترک برداشت 

سال هاست انار سرخ است ...سرخ از داغی وتندی عشق 

و قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد...


متن نمیدونم از کی !