چه قشنگ گفت جناب خان 

من حاضرم از زندگیم بگذرم

ولی از عشقم نه :)