خیلی خوبه که آدم بتونه ناراحتی شو بگه! از اون بهتر اینه که کسی باشه ازت بپرسه چرا ناراحتی؛ از اونم بهتر اینه که اونی که دلت میخواد بیاد و از دلت دربیاره! از همه اینا بهتر اینه که من میگم می ارزه ناراحت باشی تا اونی که دلت میخواد بیاد و از دلت دربیاره.

#زهرا_سرکارراه 


*پ.ن:

اینروزا حس هیچی نیست حتی حرف زدن آدم با خودش 

انگار نه انگار تابستونه 

حرفهای گذشته رو گوش میکنیم و به آینده نامعلوم فک میکنیم (:


یکی از حرفهای گذشته؛

تو چه میدانی