میگم 

نمیشه یه چندتا موشک هم بزنن تو تل آویو اسرائیل نابود بشه 

ما فردا نریم راهپیمایی 

گرمه خدایی |: