نمره‌ها را 

نمیزنند 

انگار ما 

مسخره‌ی پدر هایشان هستیم. |:


* یکی نیس بگه تصحیح بیس تا سوال تستی چقد وقت میبره که مارو دو هفتس معطل خودش کرده |:


|: