می تواند

پینه های دست باشد

یا بوسه ای روی گونه دختر

اشک های نادیده باشد

یا دست نوازشی روی سر پسر

می تواند حتی یک پلاک خاک خورده باشد

چه ترکیب عاشقانه ایست

"پدر"