فکر کردن بهش سخته ، شروعش سخته ، ادامه دادنش سخته 

اما نباید هیچ وقت از اون چیزی که میخوایم دست بکشیم ، صبر کردن سخته اما حسرت خوردن خیلی سخت تره ...


قسمتی از سختی های اینروزا !