گفتی نظر خطاست،

تو دل میبری رواست؟!…/سعدی

همیشه اول یه سری چیزا معمولیه ، مثلا یه آدم رو معمولی دوست داری اما بعد از مدتی اون آدم معمولی خاص میشه ، اولش فک میکردی معمولی میمونین ، معمولی پیش میره ، این خاصیه عشقه کاری میکنه وسط همه معمولی بودنا اون آدم معمولی دلتو بِبره .

یهو به خودت میای میبینی از اون همه فاصله ای که باهاش داشتی چیزی نمونده ، اون رویای معمولی به زندگی روزمره تبدیل شده .

همش تو فکر اینی که این دل بردن از کجا شروع شد ، کدوم حرفش بود که اون حس معمولی رو از بین برد . تو کدوم یکی از حرفاش فهمیدی دوسش داری ؟


بدنت داره سیخ های کباب رو میچرخونه و روحت جای دیگس ، سرتو میگیری بالا میبینی بالا سرته شما بودین دستتون نمیسوخت ؟