فی الواقع این حکیمان عرصه تکنولوزی چی کار میکنند ، فقط بلدند بخورند و بخسبند ؟ چرا من باید تا پاسی از شب بنشینم و یک فایل دو دقیقه ای را ترجمه کنم ؟ نمیتوانند چیزی بسازند که سریع و درست ترجمه کند ؟