تا وقتی که من فقط میتونم پنج تا رنگ اینجا ببینم و خانمای محترم پنجاه تا رنگ با من از حقوق برابر زن و مرد حرف نزنین 

چرا همیشه نه به خشونت علیه زنان ؟ چندبارم خشونت علیه مردان رو ببینیم