امروز ایلان ماسک ، مدیر ثروتمند و متفکر اسپیس ایکس ، تسلا و... یه موشک فالکون هوی به فضا فرستاد که سه قسمت بود ، قرار بر این بوده که دو قسمت سالم به زمین برگرده  و یک قسمت دیگه هم بعد از قرار دادن یک دستگاه خودروی تسلای آلبالویی در مدار مریخ به زمین برگرده ، جدا از اینکه با پول و مغز هرکاری دوست داری میتونی بکنی یاد یه چیزایی افتادم ، سال هشتاد و شیش امید به فضا رفت قبل از اون هم داشتیم سال هفتاد و پنج ، سال پنجاه و پنج ولی از سال هشتاد و شیش جدی تر شد. امید داشتیم ، کاوشگر یه که موجود رنده به فضا برد ، گاوشگر چهار که کپسول زیستی داشت و ... رسید به سال نود و یک بهمن ماه ، به میمون رو له فضا فرستادیم بیست دقیقه بعد سالم به زمین برگشت .

سال یکهزار و سیصد و نود و دو شروع شد ، دولت تدبیر و امید قرار همه چی گلستون بشه ولی .... ، کدخدا دیگه نمیزاشت ما پرتاب کنیم ، چون اگه پرتاب میکردیم برجام تهدید میشد و اونموقع  ما دیگه حتی آب هم نداشتیم بخوریم .

ما همه کار میتونیم بکنیم اگه چشممون به دستای خودمون باشه و به دستای کد خدا نگاه نکنیم .

اینجوری بود که امید ما سقوط کرد ...