هشت سال نجنگیدیم 

هشت ماه آشوب رو تحمل نکردیم 

سی و هشت سال تاریخ الکی نگذشته 

که توی جوجه روشنفکر بیای با پشتوانه یه کانال که با یه کلیک بسته میشه انقلاب کنی (((((:

از رضا شاه حمایت میکنه از مریم رجوی قاتل دستور میگیره ادعای وطن پرستی هم داره (((((:


راستی صف مردم معترض به وضع موجود کاملا جدا از بقیس (: