کاش هیچ وقت این روزا تموم نمیشد ...

خداحافظ بهشت زمین ...